Domeniul de licenta Programul de studii
1. Științe administrative Administrație publică
2. Drept Drept
3. RISE Relații internaționale și studii europene
4. Limbă și literatură Limba și literatura engleză-limba și literatura română
5. Științe ale educației Pedagogia învățământului primar și preșcolar

Administrație Publică

1. Competenţe profesionale:

 • CP1 Utilizarea conceptelor și principiilor fundamentale de organizare și funcționare a structurilor administrative pentru inserția profesională în instituții publice și/sau private. CP2 Identificarea și aplicarea dispozițiilor legale cu privire la sistemul administrativ, inclusiv inițierea și formularea de propuneri de acte normative și/sau administrative. CP3 Comunicarea orală și scrisă în limba programului de studii și într-o limbă de circulație internațională, a unor mesaje structurate referitoare la o problemă dată din specialitate. CP4 Aplicarea instrumentelor strategice pentru dezvoltarea instituțională. CP5 Administrarea activităților specifice din domeniu, cu respectarea deontologiei profesionale. CP6 Identificarea, analizarea și rezolvarea problemelor din administrația publică în mod cooperant, flexibil și eficient.

2. Competenţe transversale:

 • CT1 Indeplinirea la termen în mod riguros eficient și responsabil, a sarcinilor profesionale, cu respectarea principiilor deontologiei profesionale. CT2 Aplicarea tehnicilor de relaționare în grup, deprinderea și exercitarea rolurilor specifice în munca de echipă, prin dezvoltarea abilităților de comunicare interpersonală. CT3 Autoevaluarea nevoii de formare profesională și identificarea resurselor și a modalităților de formare și dezvoltare personală și profesională în scopul inserției și adaptării la cerințele pieței muncii.

3. Locuri de muncă (ocupatii posibile – conform Registrului Naţional al Calificărilor):

Administrator public – 242208; Agent de dezvoltare – 242207; Consilier administrația publică – 242201; Consilier armonizare legislativă – 261910 Consultant în administrația publică – 242205; Expert administrația publică – 242202; Expert armonizare legislativă – 261911; inspector de specialitate în administrația publică – 242203; Manager proiect – 242101; referent de specialitate în administrația publică – 242204; Reglementator – 242206.

Relații Internaționale și Studii Europene

1. Competente profesionale

CP1 Utilizarea fundamentelor teoriilor relaţiilor internaţionale în studiul proceselor europene si internaţionale;
CP2 Elaborarea proiectelor europene si internaţionale;
CP3 Utilizarea metodologiilor de analiză în domeniul relaţiilor internaţionale si afacerilor europene;
CP 4Proiectarea de strategii in domeniul relatiilor internationale si afacerilor europene;
CP5 Asigurarea de asistentă în domeniul negocierii internationale şi medierii între grupuri cu interese diverse;
CP 6Asigurarea asistentei în managementul relaţiilor din cadrul organizaţiilor şi instituţiilor implicate în procese europene si internationale;

2. Competenţe transversale

CT1 Gestionarea informaţiilor specifice rezolvării sarcinilor complexe în context (receptarea, transmiterea, prelucrarea, stocarea infromaţiilor în documente de profil), inclusiv prin utilizarea la nivel avansat a unei limbi de circulatie internatională si la nivel mediu sau avansat a unei a doua limbi străine;
CT2 Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă multidisciplinară corespunzatoare diverselor paliere ierahice;
CT3 Autoevaluarea obiectivă a nevoii de formare profesională în scopul inserţiei şi adaptabilităţii la cerinţele pieţei muncii.

Descrierea specializarii.
Specializarea Relaţii Internaţionale şi Studii Europene răspunde unor cerinţe stringente ale societăţii actuale. Încadrarea în criteriile de performanţă europene şi internaţionale reprezintă o preocupare majoră în societatea noastră, motiv pentru care formarea specialiştilor în domeniile relațiilor internaţionale şi studiilor europene este considerată prioritară. În cadrul specializării Relaţii Internaţionale şi Studii Europene se asigură pregătirea teoretică de specialitate, precum şi posibilitatea valorificării sale la nivel practic.

Arii de specializare.
Specializarea Relaţii Internaţionale şi Studii Europene vă pregătește (printre altele) pentru următoarele profesii: Referent relaţii externe (241913); Consilier afaceri europene (241949); Politolog (244304); Comentator publicist (245102); Editorialist (245108).

Posibile ocupatii.
Dacă veți alege să studiați Relaţii Internaţionale şi Studii Europene, veți învăța să: a) Elaborați proiecte europene si internaţionale; b) Utilizați metodologii de analiză în domeniul relaţiilor internaţionale si afacerilor europene;
c) Proiectați strategii in domeniul relaţiilor internaţionale şi afacerilor europene; d) Asigurați asistenţă în domeniul negocierii internaţionale şi medierii între grupuri cu interese diverse. Profesii înrudite: Consilier parlamentar european; Consultant proiecte europene; Consilier relații transnaționale; Referent accesare fonduri structurale şi de coeziune europene.

Oportunitati de angajare.
Absolvenții specializării „Relații Internaționale și Studii Europene” pot fi integrati ușor pe piața muncii. Buna pregătire teoretică și practică este o precondiție pentru obținerea unei poziții satisfăcătoare în cadrul numeroaselor firme din zona Olteniei. De asemenea, experiența dobândită pe parcursul stagiilor de practică din timpul facultății, îi va face mult mai atractivi pentru potențialii angajatori. În afară de agenții economici regionali sau internaționali, absolvenții R.I.S.E au la dispoziție întreaga infrastructura de servicii publice (învățămînt, administratie publică locală și centrală) pentru a-și începe și dezvolta cariera.

Puncte tari.
Față de alte specializări asemănătoare din alte centre universitare, R.I.S.E se diferențiază în primul rînd prin tradiție și continuitate. Programul ține cont de realitățile socio-politice aftlate în continuă schimbare atât la nivel național cât și internațional. Viziunea din spatele funcționării optime a programului nostru de studiu se bazează pe cîteva puncte cheie: învățământ întotdeauna centrat pe student, accentul pus pe internaționalizare (dovada este în primul rând existența unei linii cu predare în limba română și a uneia cu predare în limba germană), colaborarea strînsă cu alte centre universitare din țară și străinătate.

Practica de specialitate.
Informații sintetice despre practica de specialitate: a) Practica de specialitate face parte din planul de învăţământ şi se efectuează de către toţi studenţii anilor II şi III, în perioada semestrului, in acord cu Ordinului nr. 3955/2008 al Ministerul Educaţiei Naționale, pe baza unei convenții-cadru.
b) Practica se poate efectua în laboratoarele facultăţii, centre și institute de cercetare, societăţi comerciale, regii autonome sau alte unităţi care pot să asigure condiţii de completare şi aplicare a cunoştinţelor din aria curriculară a domeniului/specializării.
c) Stabilirea unei liste de locuri de desfăşurare a practicii intră în obligaţia cadrului didactic coordonator.
d) Alegerea locului, indiferent de localitate, a programului, este obligația fiecărui student, cu asigurarea condiţiilor de la punctul b) şi acceptarea de către conducerea unităţii respective, precum și a coordonatorului de practică.

Forma de învăţământ: IF/ID
Durata studiilor: 4 ani
Diploma acordată: Diplomă de licenţă

COMPETENŢE ASIGURATE DE PROGRAMUL DE STUDII
 
1.    Competenţe profesionale

C.1. Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, paradigmelor şi metodologiilor din domeniul juridic
C.2. Aplicarea tehnicilor şi instrumentelor specifice domeniului juridic
C.3. Aplicarea legislaţiei româneşti, a legislaţiei europene şi a celorlalte instrumente juridice internaţionale
C.4. Interpretarea, corelarea şi compararea instituţiilor juridice din dreptul naţional, dreptul european şi dreptul altor state
C.5. Aplicarea cunoştinţelor necesare în culegerea datelor şi informaţiilor referitoare la o problemă de drept concretă
C.6. Utilizarea legislaţiei în vigoare în analiza situaţiilor juridice, în încadrarea lor corectă din punct de vedere  juridic şi în soluţionarea lor

2.    Competenţe transversale

CT.1. Realizarea sarcinilor profesionale în mod eficient şi responsabil, cu respectarea regulilor deontologice specifice domeniului
CT.2. Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă (cu elemente de interdisciplinaritate), cu respectarea palierelor ierarhice
CT.3. Utilizarea eficientă a resurselor de comunicare şi a surselor de informare şi de formare profesională asistată, atât în limba română, cât şi într-o limbă străină de circulaţie internaţională

OCUPAŢII POSIBILE CONFORM Codului Ocupațiilor din România

Jurist
Consilier Juridic
Funcționar public
Secretar primărie
Cercetător în domeniul ştiinţelor juridice
Avocat
Judecător
Procuror
Notar


Pedagogia invatamantului primar si prescolar

1. Competențe profesionale

 • CP1 Proiectarea unor programe de instruire sau educaționale entru învățământul primar și preșcolar.

  CP2 Realizarea activităților specifice procesului instructiv-educativ din învățământul primar și preșcolar

  CP3 Evaluarea proceselor de învățare, a rezultatelor și a progresului înregistrat de preșcolari / școlari mici.

  CP4 Abordarea managerială a grupului de preșcolari / școlari mici a procesului de învățământ și a activităților de învățare/integrare socială specifice vârstei grupului țintă

  CP5 Consilierea, orientarea și asistarea psiho- pedagogică a diverselor categorii de persoane / grupuri educaționale (preșcolari/ școlari mici/elevi, familii, profesori, angajați etc.)

  CP6 Autoevaluarea și ameliorarea continuă a practicilor profesionale și a evoluției în carieră.

2. Competenţe transversale

CT1 Aplicarea principiilor și a normelor fundamentate pe opțiuni valorice explicite.

CT2 Cooperarea eficientă în echi e de lucru rofesionale interdisci linare s ecifice desfășurării proiectelor și programelor din domeniul științelor educației

CT3 Utilizarea metodelor și tehnicilor eficiente de în ățare pe tot parcursul vieții în edere formării și dezvoltării profesionale continue.

3. Locuri de muncă

Asistent de cercetare în pedagogie – 235102;

Consilier școlar – 235903;

Consilier învățământ – 235103;

Expert învățământ – 235104;

Inspector școlar – 235105;

Mentor – 235902;

Profesor pentru învățământul preșcolar – 3

Profesor entru învățământul primar – 234101;

Referent de specialitate învățământ – 235106;

Management

1. Competente profesionale

CP1 Utilizarea adecvată a conceptelor în studiul lingvisticii generale, al teoriei literaturii şi al literaturii universale şi comparate;

CP2 Comunicarea eficientă, scrisă şi orală, în limba română şi în limbile moderne studiate;

CP3 Cunoaşterea şi utilizarea modalităţilor de redactare a unui eseu despre un text literar;

CP4 Descrierea sistemului fonetic, lexical şi gramatical al limbii moderne engleze şi utilizarea acestuia în producerea şi traducerea de texte şi în interacţiunea verbală;

CP5 Analiza şi prezentarea fenomenelor literare în contextul culturii engleze;

CP6 Descrierea sistemului fonetic, lexical şi gramatical al limbii moderne române şi utilizarea acestuia în producerea şi traducerea de texte şi în interacţiunea verbală ;

CP7 Analiza şi prezentarea fenomenelor literare în contextul culturii române.

 

2. Competenţe transversale

CT1 Utilizarea componentelor domeniului Limbă şi literatură în deplină concordanţă cu etica profesională;

CT2 Relaţionarea în echipă; comunicarea interpersonală şi asumarea de roluri specifice;

CT3 Organizarea unui proiect individual de formare continuă; îndeplinirea obiectivelor de formare prin activităţi de informare, prin proiecte în echipă şi prin participarea la programe instituţionale de dezvoltare personală şi profesională;

CT4 Promovarea unui sistem de valori culturale si morale în activitatea ştiinţifică.

 

3. Locuri de muncă

 • Profesor limbă engleză și/sau limbă română – 233001;
 • Filolog – 264301;
 • Referent literar – 264304;
 • Traducător autorizat – 264306;
 • Translator – 264307;
 • Grafolog – 264308;
 • Terminolog – 264310;
 • Cercetători în lingvistică – 264312;
 • Translatori emisie – 264311.