Relații Internaționale și Studii Europene

Relații Internaționale și Studii Europene

1. Competente profesionale

CP1 Utilizarea fundamentelor teoriilor relaţiilor internaţionale în studiul proceselor europene si internaţionale;
CP2 Elaborarea proiectelor europene si internaţionale;
CP3 Utilizarea metodologiilor de analiză în domeniul relaţiilor internaţionale si afacerilor europene;
CP 4Proiectarea de strategii in domeniul relatiilor internationale si afacerilor europene;
CP5 Asigurarea de asistentă în domeniul negocierii internationale şi medierii între grupuri cu interese diverse;
CP 6Asigurarea asistentei în managementul relaţiilor din cadrul organizaţiilor şi instituţiilor implicate în procese europene si internationale;

2. Competenţe transversale

CT1 Gestionarea informaţiilor specifice rezolvării sarcinilor complexe în context (receptarea, transmiterea, prelucrarea, stocarea infromaţiilor în documente de profil), inclusiv prin utilizarea la nivel avansat a unei limbi de circulatie internatională si la nivel mediu sau avansat a unei a doua limbi străine;
CT2 Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă multidisciplinară corespunzatoare diverselor paliere ierahice;
CT3 Autoevaluarea obiectivă a nevoii de formare profesională în scopul inserţiei şi adaptabilităţii la cerinţele pieţei muncii.

Descrierea specializarii.
Specializarea Relaţii Internaţionale şi Studii Europene răspunde unor cerinţe stringente ale societăţii actuale. Încadrarea în criteriile de performanţă europene şi internaţionale reprezintă o preocupare majoră în societatea noastră, motiv pentru care formarea specialiştilor în domeniile relațiilor internaţionale şi studiilor europene este considerată prioritară. În cadrul specializării Relaţii Internaţionale şi Studii Europene se asigură pregătirea teoretică de specialitate, precum şi posibilitatea valorificării sale la nivel practic.

Arii de specializare.
Specializarea Relaţii Internaţionale şi Studii Europene vă pregătește (printre altele) pentru următoarele profesii: Referent relaţii externe (241913); Consilier afaceri europene (241949); Politolog (244304); Comentator publicist (245102); Editorialist (245108).

Posibile ocupatii.
Dacă veți alege să studiați Relaţii Internaţionale şi Studii Europene, veți învăța să: a) Elaborați proiecte europene si internaţionale; b) Utilizați metodologii de analiză în domeniul relaţiilor internaţionale si afacerilor europene;
c) Proiectați strategii in domeniul relaţiilor internaţionale şi afacerilor europene; d) Asigurați asistenţă în domeniul negocierii internaţionale şi medierii între grupuri cu interese diverse. Profesii înrudite: Consilier parlamentar european; Consultant proiecte europene; Consilier relații transnaționale; Referent accesare fonduri structurale şi de coeziune europene.

Oportunitati de angajare.
Absolvenții specializării „Relații Internaționale și Studii Europene” pot fi integrati ușor pe piața muncii. Buna pregătire teoretică și practică este o precondiție pentru obținerea unei poziții satisfăcătoare în cadrul numeroaselor firme din zona Olteniei. De asemenea, experiența dobândită pe parcursul stagiilor de practică din timpul facultății, îi va face mult mai atractivi pentru potențialii angajatori. În afară de agenții economici regionali sau internaționali, absolvenții R.I.S.E au la dispoziție întreaga infrastructura de servicii publice (învățămînt, administratie publică locală și centrală) pentru a-și începe și dezvolta cariera.

Puncte tari.
Față de alte specializări asemănătoare din alte centre universitare, R.I.S.E se diferențiază în primul rînd prin tradiție și continuitate. Programul ține cont de realitățile socio-politice aftlate în continuă schimbare atât la nivel național cât și internațional. Viziunea din spatele funcționării optime a programului nostru de studiu se bazează pe cîteva puncte cheie: învățământ întotdeauna centrat pe student, accentul pus pe internaționalizare (dovada este în primul rând existența unei linii cu predare în limba română și a uneia cu predare în limba germană), colaborarea strînsă cu alte centre universitare din țară și străinătate.

Practica de specialitate.
Informații sintetice despre practica de specialitate: a) Practica de specialitate face parte din planul de învăţământ şi se efectuează de către toţi studenţii anilor II şi III, în perioada semestrului, in acord cu Ordinului nr. 3955/2008 al Ministerul Educaţiei Naționale, pe baza unei convenții-cadru.
b) Practica se poate efectua în laboratoarele facultăţii, centre și institute de cercetare, societăţi comerciale, regii autonome sau alte unităţi care pot să asigure condiţii de completare şi aplicare a cunoştinţelor din aria curriculară a domeniului/specializării.
c) Stabilirea unei liste de locuri de desfăşurare a practicii intră în obligaţia cadrului didactic coordonator.
d) Alegerea locului, indiferent de localitate, a programului, este obligația fiecărui student, cu asigurarea condiţiilor de la punctul b) şi acceptarea de către conducerea unităţii respective, precum și a coordonatorului de practică.

Facebook
Sari la conținut