Carieră Judiciară

PROGRAMUL DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT

CARIERĂ JUDICIARĂ

  1. Date generale:

            Domeniul de studii în care este organizat programul: DREPT

            Durata studiilor: 3 semestre

            Numărul de credite: 90 ECTS

            Diploma acordată: Diplomă de master

  1. Obiective de formare specifice programului de studii
  • aprofundarea cunoştinţelor de specialitate obţinute prin programul de licenţă, şi dobândirea de noi noţiuni juridice, crescând astfel şansele de angajare într-o profesie juridică;
  • consolidarea dimensiunii practice a pregătirii profesionaleprin adaptarea procesului educaţional aşteptărilor şi cerinţelor profesionale ale angajatorilor;
  • dezvoltarea abilităţilor de cercetare în scopul îmbunătăţirii contribuţiei absolvenţilor în ceea ce priveşte analiza funcţiilor şi finalităţilor principiilor şi instituţiilor juridice, cât şi în ceea ce priveşte formularea de concluzii aplicative, menite să faciliteze aplicarea concretă a normelor juridice şi fundamentarea soluţiilor juridice;
  • îmbinarea pregătirii juridice cu preocuparea pentru realizarea unei sănătoase educaţii morale care să aibă ca finalitate formarea personalităţii absolvenţilor în spiritul asumării responsabilităţii civice şi respectării eticii şi deontologiei profesionale;
  • dobândirea de competenţe profesionale, sub formă de cunoştinţe, abilităţi şi aptitudini care să faciliteze integrarea pe piaţa forţei de muncă.
  1. Competențe

3.1. Competenţe profesionale

C.1. Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, paradigmelor şi metodologiilor din domeniul juridic

C.2.  Aplicarea tehnicilor şi instrumentelor specifice domeniului juridic

C.3. Aplicarea legislaţiei româneşti, a legislaţiei europene şi a celorlalte instrumente juridice internaţionale

C.4. Interpretarea, corelarea şi compararea instituţiilor juridice din dreptul naţional, dreptul european şi dreptul altor state

C.5. Aplicarea cunoştinţelor necesare în culegerea datelor şi informaţiilor referitoare la o problemă de drept concretă

C.6. Utilizarea legislaţiei în vigoare în analiza situaţiilor juridice, în încadrarea lor corectă din punct de vedere  juridic şi în soluţionarea lor

  • Competenţe transversale

CT.1. Realizarea sarcinilor profesionale în mod eficient şi responsabil, cu respectarea regulilor deontologice specifice domeniului

CT.2. Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă (cu elemente de interdisciplinaritate), cu respectarea palierelor ierarhice

 CT.3. Utilizarea eficientă a resurselor de comunicare şi a surselor de informare şi de formare profesională asistată

 

Facebook
Sari la conținut