Evaluare

În cadrul Facultății de Științe ale Educației, Drept și Administrație Publică, la începutul fiecărui semestru, se stabilesc, de către fiecare profesor, modalitățile de evaluare a studenților, atât la programele de studii de licență, cât și la programele de masterat universitar. Exemplele de mai jos nu au caracter obligatoriu nici pentru profesori, nici pentru studenți. Ele sunt posibile criterii de evaluare.

Foarte important este că fiecare cadru didactic va comunica studenților în cadrul primelor cursuri care este modalitatea de evaluare, resursele bibliografice și standardul minimal, respectiv maximal pe care il impune studenților pentru a obține nota 5, respectiv 10.

Exemplificare:

1.1. Instituţia de învăţământ superior
Universitatea ”Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu
1.2. Facultatea
Științe ale Educației, Drept și Administrație Publică
1.3. Departamentul
1.4. Domeniul de studii
1.5. Ciclul de studii Licenţă
1.6. Programul de studii / Calificarea
2.1. Denumirea disciplinei
2.2. Titularul activităţilor de curs
2.3. Titularul activităţilor de seminar
2.4. Anul de studiu 1 2.5. Semestrul 1 2.6. Tipul de evaluare E 2.7. Regimul disciplinei F
Tip activitate
10.1 Criterii de evaluare
10.2 Metode de evaluare
10.3 Pondere din nota finală

10.4 Curs

– corectitudinea si completitudinea cunoștințelor
– coerenţa logică
– gradul de asimilare a limbajului de specialitate
Evaluare practica cu ajutorul calculatorului (finală în sesiunea de examene):
– Expunerea liberă a studentului;
– Conversaţia de evaluare;
– Chestionare orală.

50%

– criterii ce vizează aspectele atitudinale: conștiinciozitatea, interesul pentru studiu individual
Participare curs

10%

10.5 Seminar

– capacitatea de a opera cu cunoștințele asimilate
– capacitatea de aplicare în practică
Participare activă la seminar

15%

Elaborare aplicatie practica la evaluarea activitatii de seminar

15%

10.6 Standard minim de performanţă.
Înţelegerea noţiunilor de bază şi cunoaşterea modului de aplicare a lor, dovedite prin rezolvarea unei probleme simple
Facebook
Sari la conținut